Forslag til ny arvelov

Forslag til ny arvelov er lagt frem. Någjeldende arvelov ble vedtatt i 1972. Det har vært store endringer i samfunnet siden dette, mange har flere samliv i løpet av livet og det er ikke uvanlig med særkullsbarn. Det har også vært en generell velstandsøkning i Norge og det har kommet mange innvandrere med forskjellig religion og fra ulike kulturer. Det er derfor foretatt en ny vurdering av arveloven og lagt frem et utkast til ny lov. Loven er ikke vedtatt, og dermed ikke trådt i kraft ennå. Lovens hovedtrekk er som følger:

Mer til ektefellen: Utvalget foreslår at ektefellens arv økes fra en firedel til en halvdel i konkurranse med avdødes livsarvinger (barn, barnebarn osv.) Det foreslås også at ektefellen skal være enearving dersom avdødes nærmeste slektsarving er foreldre eller etterkommere etter foreldrene.

Utvidet arverett for samboere: Utvalget foreslår at samboere gis samme rett til arv og uskifte som ektefeller som har felleseie. Dette gjelder likevel bare for samboere som har felles barn, eller som har vært samboere i mer enn fem år før dødsfallet.

Begrenset pliktdelsarv: Etter gjeldende rett har barn krav på to tredeler av dødsboet som pliktdel, men begrenset til en million kroner per barn. Utvalget foreslår at der avdøde etterlater seg ektefelle eller arveberettiget samboer, vil barna arve en halvdel. Utvalget foreslår imidlertid at avdødes pliktdel skal begrenses til en halvdel av arven. Det vil si at barnas pliktdel begrenses til å være en firedel der arvelater etterlater seg ektefelle eller samboer. Der arvelater ikke hadde ektefelle eller samboer, så foreslår utvalget at pliktdelen skal være en halvdel. Det foreslås at pliktdelen uansett begrenses til 40 ganger folketrygdens grunnbeløp per barn, det vil si ca kr. 3 600 000,-). Som en konsekvens av at pliktdelen reduseres, utvides arvelaters mulighet til å bestemme over arven i testament.

Testament uten vitner: Utvalget foreslår at et testamente fortsatt skal kunne opprettes med vitner, men at det også innføres en mulighet til å opprette testamenter direkte hos tingretten uten bruk av vitner.