Ny høyesterettsdom angående sameie i fritidseiendom

Saksforholdet var slik: Over en periode på 18 år hadde én av flere sameiere pusset opp et gammelt hyttebygg som hadde forfalt totalt, slik at det nå var fullstendig rehabilitert. Høyesteretts flertall kom, etter en samlet vurdering, til at han nå måtte anses som eneeier av hytten på ulovfestet grunnlag. Han hadde foretatt rehabiliteringen helt for egen regning og hadde overtatt alle kostnader forøvrig for hytten, mens de øvrige sameierne hadde forholdt seg passive. To dommere mente at sameiernes rett til hytten var i behold. Dissens 3-2.

Kommentar: Dommen illustrerer behovet for klare avtaler mellom sameiere om vedlikeholdskostnader og innsats for øvrig. I denne dommen ble altså en av sameierne eneeier av eiendommen fordi de andre ikke gjorde noen innsats.