Regulering av festeavgift

Regulering av festeavgift – ny dom fra Høyesterett som endrer lovtolkingen.

Høyesterett avsa den av 22. april 2015 ny dom vedr. regulering av festeavgiften ved tomtefeste. Saken gjaldt forståelse av tomtefesteloven § 15 andre ledd nr 2, og har betydning for festekontrakter som er inngått før 1. januar 2002. Det er tidligere lagt til grunn at dersom festeavgiften er oppregulert i samsvar med konsumprisindeksen i medhold av festekontrakten, kunne man ikke foreta en oppregulering av festeavgiften basert på tomteverdien (foreta et engangsløft). Høyesterett har, blant annet som følge av Lindheim-dommen fra Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen, nå endret denne lovtolkningen. Oppregulering av festeavgiften i samsvar med konsumprisindeksen en eller flere ganger, stenger ikke lenger for å foreta en oppregulering av festeavgiften basert på tomteverdien.