weblogohvit

Rettshjelpsforsikring

Vi hjelper deg å få konstatert om du har forsikringer som dekker hele eller deler av advokatutgiftene dine.

I noen tilfeller kan man få dekket juridiske kostnader i forbindelse med en tvist fra forsikringen sin. Dette gjelder for eksempel tvister knyttet til fast eiendom, bil, båt o.l.

Rettshjelpsforsikring er ikke et selvstendig forsikringsprodukt, men er som regel inkludert i vanlige tingforsikringer for eksempel bilforsikring, bolig/innboforsikring, båtforsikring mv, og man kan få dekket kostnader knyttet til tvister vedrørende forsikringsobjektet.
Har man forsikring gjennom fagforening kan det være rettshjelpsdekning tilknyttet medlemskapet. Hvilken forsikring som er aktuell for den enkelte sak, beror på hva tvisten gjelder.

Ved rettshjelpsforsikringsdekning påløper en egenandel, som regel kr 3-4000 + 20 % av øvrige utgifter. Utover egenandelen dekker forsikringsselskapet som regel 80 % av kostnader til juridisk bistand inntil en oppad begrenset sum, som oftest kr 100 000.

Det er viktig å være klar over at forsikringen bare dekker dine egne juridiske kostander. Blir du dømt til å betale motpartens sakskostnader i en tvist i domstolen, må du regne med å betale dette selv.

Rettshjelpsforsikring er noe annet enn fri rettshjelp.
Rettshjelpsdekning forutsetter at det (per definisjon) har oppstått en tvist. Bistand forut for tvisten, for eksempel forhandlinger, dekkes ikke.
Om forsikringen kommer til anvendelse må undersøkes i hvert konkrete tilfelle, men det er sjelden at slik forsikring dekker tvister knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger, for eksempel oppsigelse, tvister knyttet skilsmisse og foreldretvister etter barneloven (foreldreansvar, fast bosted og samvær).
Vær obs på at det løper en frist for å melde skaden (behovet for rettshjelp) til forsikringsselskapet. I rettshjelpstilfellene utløses meldefristen når det har oppstått tvist, for eksempel at sikrede har reist et krav som bestrides eller at sikrede har mottatt et krav som sikrede selv bestrider.
Man mister rett til erstatning (rettshjelpsdekning) dersom kravet ikke er meldt til selskapet inne ett år etter sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5. Det medfører at den absolutte meldefrist er ett år etter advokat ble engasjert hvis tvisten allerede var oppstått på det tidspunktet, eller ett år etter tvist oppstod hvis advokaten var engasjert også før tvisten var oppstått.