Viktige endringer i arbeidsmiljøloven

Viktige endringer i arbeidsmiljøloven

Fra 1. juli 2015 trer viktige endringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Det blir økt adgang til midlertidig ansettelse, herunder i periode på 12 måneder når arbeidet er av midlertidig karakter. For disse tilfellene, og der arbeidstaker er ansatt som vikar, vil man få rett til fast stilling etter tre år og ikke fire år som har vært gjeldene tidligere. Det blir videre økt adgang til ukentlig og månedlig overtid ved lokal avtale. Overtid kan økes med fem timer per uke og ti timer per måned. Grensen for daglig arbeidstid i individuell avtale er også økt fra ni til ti timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av syv dager. Dog er det ikke adgang til flere arbeidstimer, mer overtid eller mer søndagsarbeid totalt.

Videre heves lovens øvre grense for opphør av arbeidsforhold grunnet alder, fra 70 til 72 år. Lovens hovedregelen sier også at ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år.