weblogohvit

Priser og vilkår

Ordinær timepris

Klienter kan i visse sakstyper har krav på fri rettshjelp. Se eget punkt om fri rettshjelpsordningen nedenfor.

For privatpersoner som ikke har krav på fri rettshjelp er ordinær timepris kr 1 900 til 2 500 per time pluss mva, f. t. 25 %. Arbeid utført av advokatfullmektig har lavere timespris. Vår tidsbruk beregnes per påbegynte kvarter. Ved oppstart av hvert oppdrag vil klienten motta en oppdragsbekreftelse hvor det fremgår hvilken timesats som gjelder for saken, samt våre leveringsvilkår.

Eksterne utlegg og offentlig gebyr, for eksempel tinglysingsgebyr/dokumentavgift eller rettsgebyr til domstolene ved søksmål faktureres klienten i tillegg til vår timespris.

Prisen for advokatbistanden beregnes ut ifra en kombinasjon av medgått tid, timepris, og vanskelighetsgrad på oppdraget. I første møte med advokatene vil vi så langt som mulig angi et anslag på hva saken vil kunne medføre av utgifter for klienten. Det er imidlertid ikke alltid mulig å forutse nøyaktig hvor stort omfang saken får. I mindre, oversiktlige saker vil vi kunne gi nokså nøyaktige prisestimater.

Fri rettshjelp

Personer som har en inntekt under kr. 320 000,- per år og en formue under kr. 100 000,- kan for noen saker ha krav på fri rettshjelp (saker utenfor domstolene) eller fri sakførsel (saker som går for domstolene).

Egenandelen dersom du mottar fritt rettsråd er den offentlige salærsatsen, kr. 1.121,-

Personer som mottar fri sakførsel skal betale en egenandel på 25 prosent av mottatt støtte, men med et tak på 8 ganger salærsatsen, (1.121 * 8 = kr 8.968). Det skal ikke betales merverdiavgift på egenandelen.
Rettshjelpsmottakeren betaler egenandelen direkte til advokaten. Advokaten har anledning til å kreve egenandelen innbetalt på forskudd.