Fagområder

Familie/arv/skifte

Advokatfirma Skomvær har arbeidet med familiesaker siden oppstarten. Alle våre advokater kan dette godt og vi er dyktige innenfor området.

Arv – vi bistår deg med forberedelser og testament, rådgivning i forbindelse med dødsfall og spørsmål om å ta arv, gjennomføre skifte eller sitte i uskiftet bo. Vi kan bistå med hele arveoppgjøret fra dødsfall til avslutningen eller vi kan bistå med deler av det. VI kan uansett sørge for og bidra til at det blir et riktig og rettferdig oppgjør. I mange tilfeller blir vi oppnevnt som testamentsfullbyrdere og vi tar også oppdrag som bostyrer ved offentlig skifte av dødsbo.

Familie – vi bistår med opprettelse av ektepakter, gir råd om felleseie, særeie og avtaler om de økonomiske forholdene mellom ektefeller eller samboere. Vi bistår i forbindelse med skilsmisse og det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd mellom samboer. I de fleste tilfeller skal partene samarbeide etter et samlivsbrudd, vi har derfor fokus på å minimalisere konflikten og bidra til en så minnelig løsning som mulig mellom dere.

Barn – vi har lang og god erfaring med barnefordelingssaker, eller foreldretvister som det nå heter. Vi hjelper til i saker som gjelder samvær, samværsavtaler, hvor barnet skal bo fast og spørsmålet om foreldreansvar. Vi kan også bistå i forbindelse med utenlandssaker, herunder bistå med å forhindre at barn blir tatt med til utlandet om det er fare for at det ikke kommer tilbake.

Barnevern – vi har til sammen 30 års erfaring med barnevernssaker. Vi bistår foreldre fra det tidspunktet man føler seg utrygg eller det er behov for å ha med seg noen i møte med barnevernstjenesten og frem til saken er avsluttet hos barnevernstjenesten. Vi kan også gi råd om hvordan foreldre i en undersøkelsesfase skal forholde seg til barnevernstjenesten og de undersøkelser som gjøres. Vi er ofte inne i saken før det kommer så langt at barnevernstjenesten fatter et vedtak med inngripende tiltak i forhold til barn og foreldre, men trår selvfølgelig også til i det det er fattet et akuttvedtak og du trenger noen som stiller opp på kort varsel.

Personskade

Vi bistår i erstatningsoppgjør etter personskade. Dette gjelder både skade etter trafikkulykker, yrkesskade, skade fra feilbehandling ved helseinstitusjoner og voldsoffererstatning. Vi har lang erfaring fra slike saker og noen av våre advokater har jobbet spesialisert innenfor dette feltet og oppnår gode resultater. Vi kan nevne at vi har oppnådd maksimal utbetaling av voldsoffererstatning og større erstatningsbeløp for skader som følge av svineinfluensavaksine.

NAV

Har du fått avslag fra NAV? Bruk advokat for å sjekke om vedtaket er riktig og lovlig. NAV behandler flere tusen saker om dagen og det er mange forskjellige saksbehandlere. Det skjer feil. En av våre advokater hjelper deg til å sjekke om det er et riktig vedtak og kan klage på vedtaket for deg. Vi tar både saker om arbeidsavklaring, ung ufør, uførepensjon, tilbakebetalingskrav, trygdebil, dagpenger og annet.

Eiendom

Vi hjelper deg med kjøp og salg av eiendom. Vi tar på oss oppgjørsoppdrag og kan bistå fra det tidspunktet selger og kjøper har blitt enige om en overdragelse. Det viser seg at det her kan være mye penger å spare for selger i forhold til å bruke en eiendomsmegler. Dessuten krever nå flere og flere banker at man bruker advokat eller megler for overføring av kjøpesummen. Vi kan også bistå med kjøpekontrakt, tinglysing og overføring av penger i enkeltstående oppdrag.

Vi har også omfattende erfaring med reklamasjonssaker i forbindelse med kjøp og salg av eiendom. Vi bistår både kjøpere og selgere og har øye for å se sakene fra begge sider.
Vi har også flere års kunnskap med tomtefeste og passer på å holde oss oppdater på de stadige endringene som foregår og har foregått innen dette feltet. Vi bistår både bortfester og festere, med tolking av festekontrakter, med regulering av leie både i henhold til konsumprisindeks og engangsløft, og vi bistår med innløsning av festekontrakter.

Vi har også lang kompetanse innen næringseiendom. Vi bistår med utleie, avtaler, mislighold av leieavtaler, fremleie og vurdering av bindingstider.

Våre advokater har spesialkompetanse innen plan- og byggesaker og vi bistår i nabotvister.

Arbeidsrett

Vi bistår med opprettelse av arbeidsavtaler, vurdering av midlertidig ansettelser, sluttpakker og generell rådgivning innen arbeidsrett. Har du fått oppsigelse, blitt permittert eller blitt avskjediget, fortar vi en vurdering av holdbarheten av dette, samt bistår i forhandlingsmøter og drøftelsesmøter. Vi har lang erfaring med å vurdere ansettelsesforhold, avskjed og oppsigelse, så er du i tvil kan det lønne seg å kontakte en av våre advokater.

Kontrakter i forretningsforhold

Vi bistår med alle typer kontrakter, forhandlinger, kontraktsbrudd, mangler, forsinkelser og annet mislighold.

Selskapsrett

vi bistår med alle typer selskapsrettslige spørsmål og våre advokater har omfattende og god kompetanse innenfor dette området. Vi bistår blant annet med valg av selskapsform, stiftelse, vedtekter, aksjonæravtaler, kapitalforhøyelse, fusjon og fisjon, oppløsning og utløsning, overdragelse, styreansvar, due diligence og annen generell rådgivning innenfor selskapsrett m.m.

Pengekrav

Har du krav på penger, ønsker du en avtale om nedbetaling, sikring av et pengekrav eller annet. Vi bistår med avtaler, gjeldsbrev, sikring av pengekrav, tinglysing, innkreving, pant og utlegg, samt inkassovirksomhet.

Advokatmekling

Vi har utdannede advokatmeklere. Advokatmekling er et alternativ til rettssak og fungere slik at en advokat mekler mellom partene og forsøker å få til en minnelig løsning på konflikten. Dette kan ofte både være tidsbesparende og kostnadseffektivt. Advokatmekleren er nøytral og representere ikke noen av partene. Dialogen skjer gjerne med hver av partene for seg, slik at parten har full kontroll over egen konflikt. Advokatmekleren gir en kort redegjørelse om hva saken gjelder og parten får etter dette fremlegge sitt syn på saken. Etter dette forholder gjerne advokatmekleren seg til hver av partene separat, gjerne i eget møterom, og forsøker å mekle mellom partene til man finner en løsning begge parter kan leve med. Det finnes ofte ikke en løsning begge parter er fornøyde med, men det finnes gjerne en løsning begge/alle parter kan akseptere. Partene kan enten møte alene eller sammen med egen advokat. Mekleren lytter aktivt og stiller spørsmål for deretter å klarlegge hva som er partenes behov og interesser. Advokatmekleren kan gi veiledning til en av partene, men da forutsatt at begge parter er tilstede Advokatmekleren har selvfølgelig taushetsplikt og forteller bare videre til den andre parten, det som er gitt tillatelse kan videre fortelles.